خالکوبی

 

جمله ای که بر شانه راست شکسپیر خالکوبی شده بود : 

"We will all laugh at gilded butterflies"  

"همگی ما به پروانه های زراندود خواهیم خندید."


 

/ 1 نظر / 15 بازدید
ساناز

وای چه متن جالبیه[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]